هوا ، کلیدی ترین عامل حیات; چه چیزی از هوایی که هر روز آن را استنشاق می‌کنیم، میدانید؟ با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

اهمیت هوا

هوا یکی از پنج عنصر ضروری (هوا، آب، غذا، گرما و نور) برای ادامه حیات انسان است. هر فرد روزانه نزدیک ۲۲۰۰۰ بار تنفس می‌کند و تقریباً به ۱۵ کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معمولاً انسان می‌تواند به مدت ۵ هفته بدون غذا و مدت ۵ روز بدون آب زنده بماند، اما نمی‌تواند بدون هوا حتی ۵ دقیقه زنده بماند.

ترکیب جو

جو زمین مخلوطی گازی در اطراف کره ی زمین است که تا ارتفاع هزاران کیلومتر اطراف آن پراکنده شده است. این مخلوط دارای ترکیب نسبتاً پایدار و ثابتی است که در نزدیکی سطح زمین و محل زندگی ما انسان ها، تغییرات اجزای آن در حالت طبیعی بسیار کم و در حد چند هزارم درصد می باشد. تنها استثنای مربوط به این امر، بخار آب است که دامنه تغییرات آن از تقریباً صفر تا چهار درصد حجمی هوا می رسد. نیتروژن و اکسیژن به تنهایی بیش از ۹۹% حجم هوا را به خود اختصاص داده اند. گاز بسیار مهم و حیاتی دی اکسید کربن که کاهش یا افزایش آن، حیات در کره ی زمین را تهدید می کند، تنها حدود ۰٫۰۳% از حجم هوا را تشکیل می دهد. گازهای دیگری نیز به مقدار اندک و متغیری در جو وجود دارند که هیدروکربن های مختلف، ازن، منواکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، هیدروژن، آمونیاک، پراکسید هیدروژن، هالوژن ها، رادون، دی اکسیدگوگرد، سولفید هیدروژن، سولفیدهای آلی و مرکاپتان ها از آن جمله اند. جدول شماره (۲) نیز مقایسه ترکیب هوای پاک و آلوده را نشان می دهد.

جدول شماره (۱) : ترکیب طبیعی جو زمین بر فراز اقیانوس و نزدیکی قطب جنوب

آلاینده هوای پاک (ppm) هوای آلوده (ppm)
دی اکسید گوگرد 0.001-0.01 0.2-2
دی اکسید کربن 310-330 350-700
منوکسید کربن 1> 5-200
اکسیدهای نیتروژن 0.001-0.01 0.01-0.5
هیدروکربن ها 1> 1-20
ذرات معلق () 10-20 70-700