برای علاقه مندان به کشت و کشاورزی واژه Perma Calcture  در سالیان اخیر واژه‌ای نام آشنا بوده است. امروز در وبلاگ رویداد سلامت محیط‌‌زیست و پایداری به این مفهوم خواهیم پرداخت تا بیشتر از قبل با تکنولوژی های نوین کشاورزی آشنا شویم….

پرماکلچر Permaculture  بر گرفته از سیستم کشاورزی مرسوم و يا همان بومي چه به معنای کشاورزی  بر مبنای فرهنگ و اکوسیسم طبیعی منطقه
یا کشاورزی پایدار (permanent agriculture) در پی آن است کهاز قوانین و الگوهای موجود در طبیعت برای شبیه‌سازی سیستم مناسب کشاورزی استفاده ‌شود .پرماکالچرالگویی آگاهانه در به کارگیري کشاورزي است که سه ویژگی تنوع، پایداري و انعطاف پذیري زیست بومهاي طبیعی در آنها لحاظ میگردد.

پرماکالچر به عنوان یک سیستم تولید کشاورزی شناخته می شود که الگوها و روابط یک اکوسیستم طبیعی را با روش هایی مانند ادغام تنوع زیستی، یا ترکیب محصولات زراعی و حیوانی در طبیعت بازتولید می کند.. پرماکالچر پتانسیل تولید بهتر با نهاده های کمتر را دارد و می تواند به بازیابی حاصلخیزی خاک و همچنین حفظ منابع ژنتیکی حیوانی و گیاهی کمک کند.

دانه‌ها و بذرهای بومی و سازگار یکی از عناصر کلیدی در سیستم‌های پرماکالچر هستند، زیرا تولیدکنندگان گونه‌های محصولی را توسعه می‌دهند که از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی محلی، و مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها با نیازهای آنها مطابقت دارد.

یکی از نمونه های موفق این برنامه، در مقدونیه شمالی از طریق تولید بذر با کیفیت  سازگار با شرایط  آب و هوای محلی اجرا شد و نتایج قابل توجهی در پی داشت. تغییرات آب و هوا بر کشاورزی مقدونیه تأثیر مخربی داشته و باعث کاهش بازده و آسیب به تولیدات کشاورزی  شده است  که همه اینها بر امنیت غذایی و معیشت جمعیت روستایی وابسته به کشاورزی تأثیر منفی داشته و دارد.

برای رسیدگی به این مسائل و حصول اطمینان از تولید بهتر، دولت مقدونیه شمالی  با حمایت فاءو  اقدام به تقویت  سیستم بذر این کشور از طریق  بهبود تولید داخلی بذرهای با کیفیت بالا و مقاوم به آب و هوا با ایجاد ظرفیت های ملی برای اطمینان از عرضه مناسب بذر برای محصولات کشاورزی، نمود . این تلاش ها بخشی از پروژه فائو با هدف ایجاد محیط های توانمند برای افزایش انعطاف پذیری آب و هوا در کشاورزی در چندین کشور در منطقه است.