بخش زیاد از منابع آبی زمین از چرخه بارندگی تامین می‌شود. اهمیت این نوع منابع در چیست و این آب چه ویژگی‌هایی دارد.

روان اب رودخانه

رواناب رودخانه به تمام آبی اطلاق می شود که از منابعی مانند بارندگی، ذوب برف و آب های زیرزمینی وارد سیستم آبی رودخانه می شود. در کل رواناب شامل آبی است که از روی زمین به سیستم آبی می ریزد، آبی که در خاک فرو می رود تا به سیستم آبی بپیوندد، و همچنین آبی که از رودخانه به حجم بزرگتری از آب مانند دریا یا اقیانوس می ریزد. رواناب رودخانه آبی است که بیشترین توزیع را در سطح زمین دارد و حجم عمده مصرف آب در جهان را تامین می کند.

آب رودخانه در چرخه هیدرولوژیکی جهانی و تامین آب برای بشر اهمیت زیادی دارد. این به این دلیل است که رفتار تک تک اجزا در گردش آب روی زمین هم به اندازه ذخیره و هم به پویایی حرکت آب بستگی دارد. اشکال مختلف آب در هیدروسفر به طور کامل در طول چرخه هیدرولوژیکی، با سرعت های بسیار متفاوت، دوباره پر می شوند. به عنوان مثال، دوره تغذیه کامل آبهای اقیانوسی حدود 2500 سال، برای یخبندان دائمی و یخ حدود 10000 سال و برای آبهای زیرزمینی عمیق و یخچال های طبیعی کوهستانی حدود 1500 سال طول می کشد. ذخیره آب در دریاچه ها طی حدود 17 سال و در رودخانه ها در حدود 16 روز به طور کامل تکمیل می شود.

بر اساس ویژگی های تبادل آب، دو مفهوم اغلب در هیدرولوژی و مدیریت آب برای ارزیابی منابع آب در یک منطقه استفاده می شود: جزء ذخیره استاتیک و آب های تجدید پذیر. ذخیره استاتیک به طور معمول شامل آب شیرین با دوره تجدید کامل در طی سال ها یا دهه ها مانند دریاچه های بزرگ، آب های زیرزمینی یا یخچال های طبیعی است. استفاده فشرده از این جزء به طور اجتناب ناپذیری منجر به تخلیه آب ذخیره شده می شود و عواقب نامطلوبی دارد. همچنین تعادل طبیعی ایجاد شده در طول قرن ها را که بازسازی آن به ده ها یا صدها سال نیاز دارد، بر هم می زند. منابع آب تجدیدپذیر شامل آب هایی است که سالانه در فرآیند گردش آب کره زمین پر می شود. این ها عمدتاً رواناب رودخانه ها هستند که به صورت حجم در واحد زمان (متر بر ثانیه، کیلومتر در سال و غیره) تخمین زده می شوند و یا در یک منطقه خاص یا از منابع خارجی، از جمله جریان آب زیرزمینی به شبکه رودخانه تشکیل می شوند. این نوع از منابع آبی همچنین شامل آب های زیرزمینی (سفره های آب زیر زمینی یا آبخوان ها) است که سالانه تجدیدپذیر است و توسط سیستم های رودخانه تخلیه نمی شود. با این حال، در مقیاس جهانی، این حجم ها در مقایسه با حجم رواناب رودخانه ها زیاد نیستند و فقط برای مناطق خاص اهمیت دارند.در فرآیند گردش آب، رواناب رودخانه نه تنها به صورت کمی شارژ می شود، بلکه کیفیت آن نیز احیا می شود. اگر انسان می توانست ناگهان آلودگی رودخانه ها را متوقف کند، با گذشت زمان آب می توانست به خلوص طبیعی خود بازگردد. بنابراین , رواناب رودخانه , نشان دهنده منابع آب تجدید پذیر , مهمترین جزء چرخه هیدرولوژیکی است . این تأثیر قابل توجهی بر اکولوژی سطح زمین و توسعه اقتصادی انسان دارد.