محیط زیست،سلامت و انرژی، خط ربط میان این سه موضوع کجاست؟ با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا با بررسی این مقوله مروری بر تاثیرات انرژی و انرژی های پاک بر سلامت جامعه بشری و زمین داشته باشیم…

 

انواع انرژی

انرژی را می توان بر حسب انرژی قدیمی و انرژی نو تقسیم بندی نمود. چوب، زغال سنگ، نفت جزو انرژی قدیمی محسوب می شوند. اما خورشید، باد، هیدروژن، اتم و انرژی هسته ای جزو انرژی های نو هستند.

سه گروه انرژی وجود دارد؛

  1. سوخت سنگواره ای (زغال سنگ، نفت و…، بازمانده گیاهان و جانوران میلیون ها سال قبل)
  2. انرژی تجدید شدنی (خورشید، باد، آب و…، بدون دخالت انسان خود به خودی تجدید می شوند و به محیط زیست آسیب نمی زنند).
  3. مواد سوختنی هسته ای (اورانیوم، پلوتونیوم و…)

نوع دیگر تقسیم بندی بر حسب انرژی اولیه و انرژی ثانویه می باشد. انرژی به دست آمده از موادی که به طور طبیعی وجود دارند مثل گاز، نفت خام و سایر موارد، جزو انرژی اولیه محسوب می شوند. انرژی ثانویه، به انرژی حاصل از ناقلان انرژی اولیه همچون جریان الکتریکی، بنزین و سایر موارد گفته می شود.

 

جایگاه ایران در تولید و مصرف انرژی

ایران دارنده بزرگ ترین ذخایر هیدروکربوری و نوزدهمین مصرف کننده انرژی در دنیا است.  68 درصد از انرژی کل دنیا توسط کشور ما تامین می شود. مصرف سرانه انرژی در کشور، 80 درصد بالاتر از میانگین جهانی است. در سال 1396، سرانه مصرف نهایی انرژی در ایران در بخش های کشاورزی، خانگی، تجاری و عمومی، حمل و نقل و صنعت به ترتیب 3/3، 2/2، 1/5 و 1/5 برابر متوسط جهانی بود. مصرف سرانه نهایی گاز طبیعی در ایران 6/6، نفت خام و فرآورده های نفتی 1/4 برابر متوسط جهانی است.